07 . MAY . 2019 - 31 . May . 2019
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี SHINING ZUMMER
ZPELL @ FUTURE PARK

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รายการ Shining Zummer 2019

รางวัลทริปทัวร์ ล่องเรือสำราญทะเลบอลติก

พร้อมความบันเทิงครบครัน 10 วัน 7 คืน

สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

1.  เสฐศิษฎ์             นิตยะกุล

2.  ภาคิไนย             เคี่ยววาณิชย์

 

 

หมายเหตุ :

1.  ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่  14 พ.ค. – 14 มิ.ย. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3  สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00น.  ยกเว้นวันเสาร์  – อาทิตย์และวันหยุด     นักขัตฤกษ์) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.  ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

3.  ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 13,740 บาท

4.  มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลบัตรกำนัล SEPHORA มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล

รวมูลค่ากว่า 50,000 บาท

1.  คุณชุลีพร             คงทองดี       

2.  คุณเพิ่มศักดิ์          ปิยธรรมสถิต

3.  คุณสมใจ             งามธรรมศิริ

4.  คุณปรีดาภรณ์      เงินนุรักษ์

5.  คุณบุปผา             ธนเศรษฐ์

6.  คุณกุลธิดา            สตานนท์

7.  คุณสริยากรณ์       บุญช่วย

8.  คุณวนิดา              ดีดวงพันธ์

9.  คุณกษิดิศ             พร้อมเพราะ

10. คุณสิริสุดา            พิพัฒนศิริกุล

11. คุณภภัสสร            จำนงไทย

12. คุณธนาพร             ขุนทองจันทร์

13. คุณคมสันต์             แก้วไชย

14. คุณจุลดิศ               มัชฌิมา

15. คุณกานต์นพัชร์      พุฒิศวรรย์

16. คุณกุนทินี              เมฆานนท์ชัย

17. คุณสุรีย์รัตน์           ธนะพงศ์พิทยา

18. คุณอมรรัตน์           บัวจันทึก

19. คุณศิริวรรณ          ลิมปนเวทยานนท์

20. คุณวรรณิดา           แอสมรัง

21. คุณดวงนภา            มาลัย

22. คุณรัชฏพรรณ        วัชระเรืองศรี

23. คุณอัญรินทร์           ชัยรัตน์ธนนท์

24. คุณสุพัตรา              ต๊ะแสนเทพ

25. คุณยุพาวดี              นานานุกูล

26. คุณธานินทร์            มงคลโชติ

27. คุณเรืองฤทธิ์ชัย       ถิรภควัฒน์

28. คุณดวงแข               คชดี

29. คุณษมาวดี               ประถมเสาวนีย์

30. คุณฐิติมา                 จันทร์ดี

31. คุณวีรลักษณ์            เพ็ญสุวรรณ

32. คุณคธาวุธ                พงษ์พิทักษ์

33. คุณธีรชัย                 นิลรัตน์คำ

34. คุณดำรงค์                เรืองศรี

35. คุณนิรมล                  บุญล้อม

36. คุณชริษา                  วรรณพิณ

37. คุณณิฐณิชา          ว่องชิน

38. คุณธีรพงษ์            เพ็งอ้น

39. คุณณัฐพัชญ์          อัศวศิริศิลป์

40. คุณศศิอาภา          โพธิ์พิจิตร

41. คุณพัทร์สิตา          เตชะเดชเชาว์ดิษฐ์

42. คุณฐิติฎานันท์        ศิวรางค์กูร

43. คุณรัตตินันท์          ศักดิ์ธรรมเจริญ

44. คุณนันทิวรรธน์       จอมคำสิงห์

45. คุณโสภณ              ฮนบุญปั้น

46. คุณศันสนีย์             รื่นพล

47. คุณมนตรี               เนตรสอดกิจ

48. คุณอุทุมพร             รัฟเฟล์ท

49. คุณสุชาดา              เตติวัฒน์

50. คุณวรรณเพ็ญ         อินทกูล

51. คุณวันทนา              รัตนเวชัย

52. คุณอรวรรณ            วงษ์สุวรรณ

53. คุณเพ็ชรรัตน์           หอมเย็นใจ

54. คุณจักรกฤษณ์          อ่อนพันธ์

55. คุณนุชจรี                ซำเผือก

56. คุณกุศลิน                 ธรรมเจริญกิจ

57. คุณสมชาย               เอื้อเพิ่มเกียรติ

58. คุณวิฑูรย์                 ธีระเดชชูศักดิ์

59. คุณวรัญญา              บวรผดุงกิตติ

60. คุณสมพิศ                ภาระ

61. คุณพรทิพย์              กอบกำวณิชย์

62. คุณจีราภร               ชินสิทธิ์

63. คุณทัศนีย์                 เนินปลอด

64. คุณจิรวัฒน์              นันทธำรงพงศ์

65. คุณภควัต                 ประเสริฐศรี

66. คุณเชอรี่                  สุทธิขาว

67. คุณปภาวรินทร์         ลิ้มทรงพรต

68. คุณพงศกร               เล้าสมรุ่งเรือง

69. คุณมานพ                 บุณกล่ำ

70. คุณชัญญา                จูพัฒนกุล

71. คุณพิมพ์ศา               ศันสนียะสกุล

72. คุณยุวดี                   สวนสมจิตต์

73. คุณตระการ              ศรีแสงจันทร์

74. คุณกิติยา             นินถึก

75. คุณมานะชัย         แก้วตุมกา

76. คุณโสภาพร         ภักดี

77. คุณพิมพ์ลดา         นราเอกศุภเศรษฐ์

78. คุณธัญชนก          ทองบัวศิริไล

79. คุณกรรณิการ์       กิ่งเกษ

80. คุณรวีวรรณ         โชติปทุมวรรณ

81. คุณมันทิรา            เมืองเกิด

82. คุณอรรฆยฉัตร      ชินศรีวงศ์กูล

83. คุณสาโรจน์           พูนเพ็ชรประดับ

84. คุณสุภมาส            สรรพศรี

85. คุณชลธิชา            เมฆรุ่งโรจน์กุล

86. คุณศิริกาญจน์        รุ่งเลิศสกุล

87. คุณวิลาศ               ดวงกำเนิด

88. คุณไตรทศ             คชาธาร

89. คุณชยุตรา             กฤษณา

90. คุณอมรรัตน์           ชินบัวสุวรรณ

91. คุณธนัชพร             ไพรดำ

92. ณัฐชนน                  เอี่ยมดารา

93. คุณภูษณิศา             กฤษฎาอัญชลี

94. คุณสุชาดา               สุเวทเวทิน

95. คุณอิสราภรณ์          ศิริภักดี

96. คุณดารารัตน์           รอดสุวรรณ์

97. คุณธนวรรณ            มาตรชัยสิงห์

98. คุณเจนจิรา              ประทิน

99. คุณศรีอนงค์             โกมลเกษรักษ์

100.คุณอุรัสยา               ศิลปาจารย์

 

หมายเหตุ :

1.  ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 14 พ.ค. – 14 มิ.ย. 62 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00-12.00 และ 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์  – อาทิตย์และวันหยุด     นักขัตฤกษ์) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.  ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี

3.  มูลค่าของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

 

เพิ่มเพื่อน

Back