06 . OCT - 31 . DEC . 2017
ONE MONTH PASS HAPPY ALL TIME

 

 

Voucher  “One Month Pass HAPPY ALL TIME” ในราคา 990 บาท ประกอบด้วย  


               
1. บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
               
2. บัตร 1 ใบ ใช้บริการได้ 1 รอบต่อ 1 คน (1 รอบ สามารถเล่นได้ 40 นาที)
               
3. บัตรนี้ต้องใช้ก่อนหมดอายุ
               
4. สามารถใช้ได้ที่ Ski365 เท่านั้น
               
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการใช้บัตร


         
1. บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
               
2. บัตรนี้สำหรับการใช้บริการที่ Funarium ZPELL 1 ครั้ง
               
3. บัตรนี้ไม่จำกัด อายุ และส่วนสูง ของผู้เข้าใช้บริการ
               
4. บัตรนี้ต้องใช้ก่อนหมดอายุ
               
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


         
1. บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
               
2. บัตร 1 ใบ ใช้สำหรับเข้าเล่นไอซ์สเก็ต 1 รอบ
               
3. บัตรนี้ต้องใช้ก่อนหมดอายุ
               
4. สามารถใช้ได้เฉพาะสาขา ZPELL@Future Park เท่านั้น
               
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

          1. บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
               
2. บัตร 1 ใบ ใช้สำหรับเข้าเล่นไอซ์สเก็ต 1 รอบ
               
3. บัตรนี้ต้องใช้ก่อนหมดอายุ
               
4. สามารถใช้ได้เฉพาะสาขา ZPELL@Future Park เท่านั้น
               
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อน

Back